Generelle vilkår og betingelser

Vi er stolte af at være tilknyttet Webwinkelkeur kvalitetsmærket. Derfor følger vi strengt vilkårene og betingelserne for mærket, så du kan købe lydprodukter på en pålidelig hjemmeside.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner.

Artikel 2 - Virksomhedens identitet

Artikel 3 - Anvendelse

Artikel 4 - Tilbudet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 9 - Prisen

Artikel 10 - Overholdelse og garanti

Artikel 11 - Levering og udførelse

Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klageprocedure

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Yderligere eller andre bestemmelserArtikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Henstandsperiode: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​erhverv eller virksomhed og indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;
Dag: kalenderdag;
Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;
Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der tillader fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
Modelformular: den modelformular for fortrydelsesret, der stilles til rådighed af iværksætteren, som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at udøve sin fortrydelsesret.
Entreprenør: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder fjernprodukter og/eller -tjenester til forbrugere;
Fjernkontrakt: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et af iværksætteren organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, frem til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til indgåelse af aftale, uden at forbruger og iværksætter er mødtes i samme rum på samme tid.
Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.


Artikel 2 - Virksomhedens identitet

Stengo BV - Westone Audio;

De Nieuwe Erven 3;

5431 NV Cuijk;

Telefonnummer: +31 85-048 88 16 [9:00-17:00];

E-mail-adresse: Info@westoneaudio.eu;

Handelskammernummer: 82455082;

Moms identifikationsnummer: NL862477517B01

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt en relevant licensordning: detaljerne om tilsynsmyndigheden:

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

den faglige sammenslutning eller organisation, som han tilhører;
den faglige titel, det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den blev tildelt;
en henvisning til de faglige regler, der gælder i Holland og angivelse af, hvor og hvordan disse faglige regler kan tilgås.

 

Artikel 3 - Anvendelse

Disse generelle betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og ordre indgået mellem iværksætter og forbruger.
Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten til disse generelle betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser er tilgængelige til eftersyn hos iværksætteren, og de vil blive sendt gratis til forbrugeren hurtigst muligt efter anmodning.
Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan opbevares af forbrugeren på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå, hvor de almindelige handelsbetingelser kan gennemses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive tilsendt elektronisk eller på anden måde gratis.
I tilfælde af, at der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham. .
Såfremt en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på noget tidspunkt helt eller delvist er ugyldige eller tilintetgjorte, forbliver aftalen og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse vil straks blive erstattet af gensidig aftale med en bestemmelse om, at omfanget af original så tæt som muligt.
Situationer, der ikke er angivet i disse generelle vilkår og betingelser, bør vurderes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.
Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.


Artikel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette blive udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.
Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand afspejling af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke medføre kompensation eller opløsning af aftalen.
Billeder af produkter er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de rigtige farver på produkterne.
Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører især
i særdeleshed:
prisen inklusive skatter;
de mulige omkostninger ved forsendelse;
den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for det;
om fortrydelsesretten er gældende eller ej;
betalingsmåden, leveringen og opfyldelsen af ​​aftalen;
perioden for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;
niveauet for fjernkommunikationstaksten, hvis omkostningerne ved at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel;
om aftalen er arkiveret efter dens indgåelse, og i givet fald på hvilken måde den kan konsulteres af forbrugeren;
den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de data, han har leveret i forbindelse med aftalen, og om ønsket gendanne dem;
alle andre sprog end nederlandsk, på hvilke kontrakten kan indgås;
de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk og
minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.
Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

Ved køb af varer har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i 14 dage. Denne betænkningstid starter dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og meddelt iværksætteren.
I betænkningstiden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt medfølgende tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i dets originale stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal oplyse dette ved hjælp af modelformularen. Efter at forbrugeren har meddelt, at han ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved hjælp af et forsendelsesbevis.
Hvis kunden ikke har givet udtryk for sin hensigt om at bruge sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte perioder, er købet et faktum.
I tilfælde af levering af ydelser:

Ved levering af ydelser har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i mindst 14 dage fra datoen for aftalens indgåelse.
For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal forbrugeren overholde de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet i tilbuddet og/eller senest ved leveringen.


Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil omkostningerne ved returforsendelse højst være for hans regning.
Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter tilbagetrækningen. Dette er underlagt den betingelse, at produktet allerede er modtaget tilbage af forhandleren, eller der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetaling vil ske via den samme betalingsmetode, som forbrugeren bruger, medmindre forbrugeren udtrykkeligt giver tilladelse til en anden betalingsmetode.
Hvis produktet er beskadiget på grund af skødesløs håndtering fra forbrugerens side, hæfter forbrugeren for en eventuel værdiforringelse af produktet.
Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for værdiforringelse af produktet, når iværksætteren ikke har givet alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, dette bør ske inden indgåelse af købsaftalen.


Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten.

Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald rettidigt til aftalens indgåelse.
Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter
der er oprettet af iværksætteren i henhold til forbrugerens specifikationer;
som tydeligvis er af personlig karakter;
Som i sagens natur ikke kan returneres;
Som forkæler eller ældes hurtigt;
hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som er uden for iværksætterens kontrol;
Til individuelle aviser og magasiner;
til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
for hygiejneprodukter, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester
vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
Hvoraf leveringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
Angående væddemål og lotterier.

 

 

Artikel 9 - Prisen

I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Dette link til udsving og det faktum, at eventuelle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.
Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.
Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:
de er resultatet af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser; eller
forbrugeren er bemyndiget til at hæve aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
Priserne nævnt i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms.
Alle priser tages med forbehold for tryk- og sættefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og sættefejl. I tilfælde af tryk- og sættefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen efter den forkerte pris.


Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser på datoen for aftalens indgåelse . Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren i henhold til aftalen mod iværksætteren kan gøre gældende.
Eventuelle defekter eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til iværksætteren inden for 4 uger efter levering. Returnering af produkterne skal være i original emballage og i ny stand.
Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.
Garantien gælder ikke, hvis:
forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;
de leverede produkter er udsat for unormale forhold eller på anden måde skødesløst behandlet eller i modstrid med instruktionerne fra iværksætteren og/eller på emballagen behandles;
mangelen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte om arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

 

Artikel 11 - Levering og udførelse

Virksomheden vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af ydelser.
Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har meddelt virksomheden.
Med forbehold af hvad der er anført i denne artikels stk. 4, vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist udføres, modtager forbrugeren meddelelse herom senest 30 dage efter ordreafgivelsen. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren er ikke berettiget til erstatning.
Alle leveringsbetingelser er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder fra nævnte vilkår. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsning.
Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil der på en overskuelig og overskuelig måde blive meldt ud, at en erstatningsartikel bliver leveret. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse afholdes af iværksætteren.
Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en tidligere udpeget og meddelt iværksætterrepræsentanten, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse

Forbrugeren kan aftale på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid opsige i henhold til aftalte opsigelsesregler og et varsel på op til en måned.
Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller ydelser ved udløbet af den tidsbegrænsede periode i overensstemmelse med de gældende opsigelsesregler og en opsigelsesfrist, der ikke overstiger en måned.
Forbrugeren kan opsige de i de foregående stykker nævnte aftaler:
opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller en bestemt periode;
i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
altid opsige med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
Fornyelse

En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
Uanset det foregående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede aftale mod udløbet. af fornyelsen med et varsel på højst en måned.
En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel, der ikke overstiger en måned og en opsigelsesfrist, der ikke overstiger tre måneder i tilfælde af, at kontrakten strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
En kontrakt med begrænset varighed om regelmæssig levering af prøvedage, aviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
Varighed

Hvis en kontrakt varer mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte frist.

 

Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales inden for 7 hverdage efter betænkningstidens begyndelse som nævnt i artikel 6, stk. modtaget bekræftelse på aftalen.
Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i betalingsdata, der er givet eller nævnt til iværksætteren.
I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve forbrugeren rimelige omkostninger, der er bekendtgjort på forhånd.


Artikel 14 - Klageprocedure

Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
Klager over aftalens udførelse skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage fuldt og klart beskrevet, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.
Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en påregnelig længere sagsbehandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dages fristen med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.
For klager skal en forbruger først henvende sig til iværksætteren. Hvis butikken er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur og klager, der ikke kan løses ved gensidig aftale, skal forbrugeren henvende sig til Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), som mægler gratis. Tjek om denne butik har et aktuelt medlemskab gennem https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Hvis der stadig ikke er nogen løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af det uafhængige voldgiftsnævn, der er udpeget af Stichting WebwinkelKeur, afgørelsen er bindende, og både iværksætter og forbruger accepterer denne bindende afgørelse. At forelægge en tvist for dette tvistudvalg er omkostninger forbundet, som forbrugeren skal betale til udvalget. Det er også muligt at indgive klager via den europæiske ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt angiver andet.
Hvis en klage findes berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

 


Artikel 15 - Tvister

På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser vedrører, gælder kun hollandsk lov. Også selvom forbrugeren er bosat i udlandet.
Wienersalgskonventionen gælder ikke.


Artikel 16 - Yderligere eller andre bestemmelser

Yderligere eller anderledes bestemmelser i disse generelle betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og bør registreres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan opbevares på et varigt medium.

Cookie-indstillingerne på denne hjemmeside er indstillet til at 'tillade alle cookies' for at give dig den allerbedste oplevelse. Klik venligst på accepter cookies for at fortsætte med at bruge siden.
Du har abonneret!
Denne e-mail er blevet registreret